Nguyên tắc của ngôi nhà thứ 3 trong ngôi nhà thứ 8 Thu nhập của bạn có thể được lấy từ Các nguồn như ngân hàng, môi giới, bảo hiểm hoặc chính trị – tất cả các lĩnh vực mà bạn quản lý tài nguyên của người khác hoặc bất cứ nơi